מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך: 15.12.2021

הקדמה

ריאליטי ניהול נכסים 2019 בע״מ ("החברה" או "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

בעת השימוש באתר החברה, המצוי בכתובת https://reality-equity.com/?lang=he ("האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

מונחים אשר אין להם משמעות במדיניות פרטיות זו, תינתן להם המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של האתר או בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

 • המידע שאנו אוספים

אנו אוספים שני סוגים של מידע כאשר אתה עושה שימוש באתר. הסוג הראשון הוא מידע שלא ניתן לקשרו לאדם מסוים (להלן: "מידע שאינו אישי"), כלומר, אנחנו לא מודעים לזהות האדם ממנו אנחנו אוספים מידע שאינו אישי. המידע שאינו אישי שאנו אוספים עשוי לכלול מידע על אודות המכשיר ממנו מבוצעת הגישה לאתר (למשל, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה והעדפת השפות שהוגדרו בדפדפן) וכן ביחס לדפוסי השימוש באתר, (למשל, מספר ההקלקות שלך בעת השימוש באתר). אנו אוספים מידע שאינו אישי במטרה להעריך את האופן שבו נעשה שימוש באתר שלנו, ולשפרו בהתאם.

הסוג השני של מידע שאנו אוספים הוא מידע הקשור לאדם מזוהה או שניתן לזיהוי—כלומר,  מידע שניתן לקשרו לאדם מסוים באמצעים סבירים (להלן: "מידע אישי"). מידע זה עשוי לכלול:

 1. מידע שנאסף בעת ההרשמה לאתר: בעת ההרשמה לאתר, תתבקש למסור מספר פרטים מזהים, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל ושם משתמש.
 2. מידע שתבחר לשתף איתנו בעת השימוש באתר: אם תבחר למלא טפסים מקוונים באתר, כמו טופס יצירת הקשר המופיע באתר, אנו נאסוף את המידע שתמסור לנו באמצעותם, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכל מידע נוסף שתבחר לשתף איתנו במסגרת הטופס או באמצעי תקשורת אחר.
 3. מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה:
  1. נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר, אנו נאסוף ונעבד נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, ומידע דומה אחר על מנת לקבוע את מיקומך למטרות אבטחה ושימוש אנליטי במידע.
  2. מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או מספר ה-Unique Device Identifier, לפי המקרה), או מזהים אחרים בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה.
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים חיצוניים כגון Google Analytics כדי להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר.

אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו.

למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

 • הבסיס המשפטי לעיבוד המידע

עיבוד המידע האישי שנאסף עליך הוא חיוני לצורך מילוי התחייבותנו החוזיות כלפיך, שמירה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו וכן על מנת למלא אחר חובותינו על-פי כל דין.

לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא תוכל להשתמש באתר באופן מלא או כלל. פירוט אודות מטרות השימוש במידע ואופן השיתוף שלו עם צדדים שלישיים ניתן למצוא בהמשך מדיניות זו.

 • מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"). השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 • השימוש במידע

המידע אודותיך יישמר במאגר, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • על מנת להעניק לך שירותים שונים, בהתאם לאופי וסוג ההתקשרות בינך ובין החברה;
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

 • מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, לרבות ליועצים, חברות קשורות, חברות שנותנות שירותי עיבוד מידע, אחסון וכו';
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • על פי בקשתך המפורשת.

הנך מסכים לכך שאנו נהיה רשאים להעביר את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל,  הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 • טכנולוגיות מעקב

האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב ובפרט ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 • איסוף מידע על-ידי צדדים שלישיים

מדיניות פרטיות זו תקפה אך ורק ביחס לשימוש והעברה של מידע שנאסף עליך על-ידי החברה. מוסכם כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על חברות שאינן בשליטתנו ועל פרטים שאינם מועסקים על-ידינו או תחת ניהולנו, לרבות צדדים שלישיים אחרים עמם אנחנו עשויים לשתף מידע בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו. 

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר, החברה תספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים או לקבל מידע נוסף. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. אנו מעודדים אותך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים אתם אתה בוחר לשתף מידע אישי.

 • אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 • זכויות נושאי מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: office@reality-equity.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 • מידע על ילדים

החברה רואה חשיבות רבה במתן הגנה לילדים בזמן השימוש באינטרנט. אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים להתבונן, להשתתף, לפקח ולהנחות את ילדיהם בדבר פעילותם המקוונת. החברה אינה אוספת ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי ביחס לילדים מתחת לגיל 18. אם נגלה כי מידע על אודות ילדים מתחת לגיל 18 נאסף על-ידינו, אנו נסיר מידע זה מרשומותינו. בנוסף, אם אתם חושדים שילדכם סיפק מידע מסוג זה באתר שלנו, ואתם מעוניינים להסירו מרשומותינו, אנא פנו אלינו ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להסיר במהרה מידע כזה מהרשומות שלנו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: office@reality-equity.com.

 • שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. שינויים למדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מרגע פרסום מדיניות הפרטיות העדכנית. התאריך האחרון בו מדיניות הפרטיות עודכנה יופיע בחלקו העליון של המסמך, לצד המלים "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש באתר וכל שירות אחר ניתן על-ידי החברה.

 • כיצד ניתן ליצור אתנו קשר

לכל שאלה ביחס לאתר שלנו ולמידע שאנו עשויים לאסוף עליך במסגרת השימוש שלך באתר, ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני: office@reality-equity.com

תפריט