Building a Better Future

ESG

כיום, אחריות תאגידית בעולם העסקי הפכה זה מכבר לסוגיה הרת חשיבות, המבטאת את המגמות הערכיות, החברתיות והכלכליות אליהן אנו צועדים כחברה. תנועה עולמית זו מייצגת מגמה של לקיחת אחריות, הן על המעשה והן על השלכותיו, בדרך ליצירת סביבה בריאה ומקיימת.

בשנת 2020 גיבשנו בריאליטי מדיניות ESG, המאגדת 11 יעדים שמקיפים את היבטי החברה, הסביבה וההתנהלות התאגידית של הקרן כלפי כלל מחזיקי העניין השונים עימם אנו פועלים. מסמך המדיניות הינו תוצר של חשיבה פנים ארגונית עמוקה, בשילוב כלל עובדי החברה, בנוגע לערכים שאנו מבקשים לקדם בפעילותינו ובתוצרים מעשה ידינו. המסמך מבטא את עמדותינו הערכיות ואת הנכונות לעמוד מאחוריהן בגאווה ובאחריות.

יעדי ה-ESG שלנו

01

תמיכה בקהילה
ובסביבה

תכנון סביבתי הוליסטי מקיים

תכנון סביבתי רגיש למגוון אוכלוסיות וצרכיהן

יצירת שימושי ביניים, נוכחות ופעילות בנכסי הקרן כבר היום

מדיניות תרומות מגוונת

02

חדשנות

קידום חדשנות טכנולוגית בנדל"ן

פיתוח כלי מחקר להעמקה וקבלת החלטות מבוססת נתונים

03

התנהלות עסקית
נאותה

שיפור השירות למשקיעים

שיפור, ייעול וטיוב העבודה עם ספקים

התמודדות בעת משבר: תקופת הקורונה

04

טיפוח ופיתוח
עובדים

פיתוח ושימור עובדים

רווחה לעובדים

תפריט